Noordbeveland Dronk

De Morijn

 

De Morijn

Dorpsstraat 7
4485 AH Kats

 

Een herberg die van 1599 tot ca. 1655 gevestigd was aan de Voorstraat (nu Dorpsstraat) in Kats - een voorloper van Het Wapen van Kats.

Geschiedenis

1599
Daniel de Later

In 1599 opent Daniel de Later (hij zat eerder in De Weerelt) herberg De Morijn (ook wel de Moriaen genoemd) aan de Voorstraat (nu de Dorpsstraat) in Kats - hij blijft tot 1617 in de herberg.

1617
Lenaert Joesz Versporte, Maetije Versporte, Jacob Zoutte en Lijsbet Versporte

In 1617 neemt Lenaert Joesz Versporte de herberg over van Daniel de Later. Wanneer Versporte in 1639 overlijdt zet zijn echtgenote de zaak voort, later in gezelschap van haar tweede echtgenoot Jacob Zoutte. Als Jacob Zoutte op zijn beurt in 1649 overlijdt, komt Lijsbet Versporte (de oudste dochter van Lenaert en Maetije) in de herberg - zij is vooralsnog de laatst bekende eigenaar van De Morijn.

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

  • Is Pieter Hughe schuldig aan doodslag?

Alzoo op maendagh den 9 augustus 1599 inde herberghe genaemt den Moriaen binnen die heerlicheijt van Cats in Noordt Bevelandt zeecker geselschap vergaedert es geweest, onder d’welcke was eenen aerbeijder genaemt Pieter Hughe geboren van Hoedekenskercke in Zuijdtbevelandt, die een wijle gedroncken hebbende ende zeer beschoncken woorden gemaeckt heeft ter oirzaecken van ’t gelagh jegens Daniel de Lertre, geboren van Loven, weerdt aldaer, Ist gebeurt dat hij weerdt hem vergrammende met den bierpot naer den voorseiden Pieter slaende denzelven op zijn hooft geraeckt heeft. Dan hoewel dijen slagh niet zo zwaer en was zoo Daniels huijsvrouwe daertusschen was geschoten ende ooc den voorseiden Pieter des andren daeghs ontrent 3 oft 4 zoo tonnen als als half vaeten biers over den dijck heeft helpen draeghen ende ooc noch swoondaeghs daeraen noch ontrent 3 vierthelen gheerste heeft gedorsschen, Soo nochtans den voorseiden Pieter op den Sondagh daernae overleden es. Waervuijt ijemant zoude moghen presumeren ende hij Daniel beschuldight worden dat Pieter van den voorseiden slagh zoude zijn gestorfven, Heeft daeromme hij Daniel voormeldt aen den naegenoemde personen versocht kennisse ende daervan publicque Acte te maecken. Sulcx (etc. al ut supra pag. 69) warachtigh te zijne. In den eersten mrs. Frederic Waghenaers ende Carel Jorisz, chirurgijns wonachtigh binnen der stede Goes in Zuijdtbevelandt, Verclaeren als boven dat zijluijden als chirurgijns ontboden zijn geweest van Tobias Michielsz Oostdijck, stadthouder (in den naem des Rentmeesters generael van Zeelandt bewestentscheldt over t’eijlandt Noordtbevelandt, om te comen visiteren ende beschouwen den voorseiden Pieter alsdoen overleden. Ende dat zijluijden terstont aldaer comparerende op den zelven Sondagh naeden middagh zoo hij smorghens vroeg was gestorfven. Hebben wel gesien een contusie oft gemeene bule met een simpel vulnus niet penetrerende. Dan voorts doende behoorlijcke incisie, te weten Cruijswijs over t’hooft zoo dat het Cranium geheel bloodt ende zuver was ende dat niet alleene zij chirurgijns maer ooc den voorseiden stehouder ende andere omstanders consten bemercken dat tselve cranium oft beckeneel int minste niet geledeert noch gedeprimeert was. Daerenboven oft men zoude willen vermoeden datter eenighe subtile materie zoude moghen gesoncken zijn deur die commissuren oft kepernaeden vant cranium waerdeure dura mater zoude moghen ghealtereert zijn, (daernae die doodt volght als daerinne niet behoorlijck en wordt voorsien). Attesteren zij chirurgijns dat zij ooc tselve beckeneel hebben rontomme afgenomen, daermen anders niet en bevondt dan dat dura mater gansch zuver ende gesondt was (zoo gaeff als men in een ionghe kindt zoude bevinden) ende insgelijcx ooc zoo wel pia mater ende al dat t’cerebrum aenghaet Alnoch verclaeren dat zijluijden t’afgenomen cranium geheel zuver gewasschen ende afgedrooght hebben en tselve buijten den huijse opden claeren dagh in presentie als voren neerstelijck beschouwt, dan zij niet en hebben connen bemercken eenighe fissure. Soo dat zij chirurgijns aldaer hunne censure gegeven hebben ende alnoch verclaeren bij desen (onder correctie van andere beter jugement hebbende) den voorseiden overleden van den voormelden slagh gestorfven te zijne Temin ooc gemerckt dat zijluijden alsdoen afvraeghende ende den personen die bij den voorseiden Pieter den voorghaende nacht geweest zijn, oft hij voor zijn doodt in gheen frenesie en es geweest, Geseijt werde Neen, Dwelcke nochtans gemeenlijck aen comt den ghenen die int hooft gequetst zijn. Jacob Jacobsz Keijser poorter der stede Goes ende Pieter Cornelisz wonende te Cloetinghe, Attesteren alsvoren dat zijluijden als getrouwt hebbende Jacobmijne ende Crijnken halve zusters des voorseiden Pieters overleden, ooc geroepen ende gecompareert zijn geweest opden voorseiden sondagh Aldaer zij verclaeren die voorseide beschouwinghe bij den voornoemden surgijns gedaen aengesien te hebben ende niet connen mercken dat hunnen zwaegher van dijen slagh gestorfven zoude moghen wesen. Waeromme zijluijden ooc den voorseiden Daniel daervan hebben onschuldight. ende ontschuldighen bij desen.

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen